PROA+ curs 23/24

Programa finançat pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

PROA+ curs 22/23

Programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

PROA+ curs 21/22

Programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

#PROA+ 

curs 20/21

Programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional, i cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE) en el marc del Programa Operatiu d'Ocupació, Formació i Educació 2014-2020. 

Finalitat: després de la situació viscuda durant el tercer trimestre del curs passat a causa del confinament provocat per la pandèmia, és necessari establir estratègies concretes en els centres d’educació primària, educació especial, educació secundària obligatòria i batxillerat finançats amb fons públics per atendre els alumnes amb dificultats d’aprenentatge i els que són socialment vulnerables.

Per poder donar resposta a la situació d’emergència educativa del curs 2020-2021, els centres educatius hauran d’adoptar mesures que contribueixin a fer viables els desdoblaments, la codocència, la ràpida adaptació de les programacions didàctiques i de l’organització escolar, i les mesures d’atenció a la diversitat que propicien, simultàniament, l’avanç educatiu de l’alumnat respecte a les mesures establertes per les autoritats sanitàries

Línies d'actuació

Línia 1. Pla d’acompanyament, motivació i reforç escolar personalitzat per a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu. Aquest Programa d'Acompanyament Escolar (PAE curs 2020-2021) és la continuació de les convocatòries dels cursos anteriors i serà l’únic que s’oferirà al llarg d’aquest curs. A través d’aquest pla d’acompanyament, motivació i reforç escolar personalitzat per a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, es donarà suport per a l’adquisició o el reforç dels aprenentatges bàsics, de l’hàbit lector, de la incorporació plena al ritme de feina ordinari (en diferents escenaris), dels objectius curriculars i de l’adquisició de recursos per aprendre a resoldre conflictes de convivència. 

En el nostre cas durant aquest any tenim concedits 6 grups de PAE

Línia 2. Suport a l’alumnat amb risc d’abandonament escolar a través de la incorporació de professionals de l’àmbit social. Es contractaran 25 professionals de l'àmbit social que ajudaran a fomentar el compromís de les famílies perquè puguin donar suport en millors condicions als seus fills i filles en els diferents escenaris (presencial, semipresencial o a distància) impulsant el treball en xarxa dels centres educatius amb el seu entorn comunitari. 

El nostre centre ja disposa de la figura d'educador social des de fa anys

Línia 3. Adequació del Projecte Educatiu de Centre a les necessitats del curs 2020-2021 a través del Pla de Contingència. La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca farà una aportació econòmica als centres docents seleccionats per a la contractació d’un o diversos serveis. El centre pot pressupostar despeses per donar suport al Pla de Contingència amb la contractació del servei d’una empresa o professional per treballar aspectes concrets o per incloure aquest servei en l’activitat diària del centre 

El nostre centre farà les següents actuacions en el marc d'aquesta línia: