Batxillerat

De 1r a 2n de Batxillerat


Repassem: 


Ciències i Tecnologia

General

Humanitats i Ciències Socials

Arts

Abans de començar:

Promoció a 2n de batxillerat

Promocionen amb 0, 1 o 2 matèries no superades

En el batxillerat per blocs:

Promocionen amb 0 o 1 matèria no superada.


Titulació

Convocatòria ordinària:

Titulen els alumnes que superen totes les matèries de batxillerat.

Convocatòria extraordinària:

Titulen si superen totes les matèries de batxillerat.


Excepcionalment:

Poden titular amb 1 matèria no superada si es compleixen les següents condicions:


Per decidir quin batxillerat he de triar o les assignatures que m’encaminaran als estudis posteriors (en funció dels graus que m’interessen):

https://seras.uib.cat/Estudiar/que-estudiar/Infografies/basics/

https://seras.uib.cat/Estudiar/que-estudiar/Infografies/Pagines-blaves/

https://seras.uib.cat/Estudiar/que-estudiar/Infografies/copdull/

Estructura 2n de batxillerat

Normativa

https://intranet.caib.es/sites/lomloe/ca/batxillerat/

Per tenir un poc més d’informació sobre les matèries ofertades, podeu consultar el següent enllaç: Informació matèries