Resum de programació d’Operacions i Control del Magatzem en la Indústria Alimentària

Resum de programació d’Operacions i Control del Magatzem en la Indústria Alimentària

RESUM DE PROGRAMACIÓ

 

Mòdul: 0030 – OPERACIONS I CONTROL DE MAGATZEM EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

 

Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Forneria, Rebosteria i Confiteria

 

Títol: Tècnic en Forneria, Rebosteria i Confiteria (RD 1399/2007, de 29 d’octubre)

 

 1. OBJECTIUS GENERALS DEL MÒDUL

 

 1. Aprovisionar el magatzem i la línia de producció, identificant les necessitats i existències.
 2. Rebre les matèries primeres i auxiliars descrivint la documentació associada i els requeriments de transport.
 3. Emmagatzema les mercaderies seleccionant els procediments i les tècniques en funció de les seves característiques.
 4. Expedir els productes justificant les condicions de transport i conservació.
 1. Manejar les aplicacions informàtiques valorant la seva utilitat en el control de magatzem.

 

 1. UNITATS DIDÂCTIQUES

 

 1. Aprovisionament del magatzem
 2. Recepció de mercaderies
 3. Emmagatzament
 4. Expedició de mercaderies
 5. Aplicació de les tic a la gestó de magatzem

 

 1. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

 

L’avaluació serà contínua, i la no assistència al 80% de les classes suposarà la pèrdua del dret a aquesta avaluació contínua.

Els continguts conceptuals suposaran el 60% de la nota, els procedimentals el 30% i els actitudinals un 10%.

L’adquisició dels continguts conceptuals s’avaluarà amb la realització de proves escrites al llarg de cada trimestre. Els continguts procedimentals es valoraran amb la realització d’exercicis que s’aniran proposant al llarg del curs. L’actitud es valorarà amb la bona disposició de l’alumnat per aprendre, la puntualitat en el lliurament dels treballs i exercicis, claredat i ordre en la presentació dels treballs i exercicis, la participació positiva, el respecte a les normes i la capacitat