Resum de programació de Productes d’Obrador

Resum de programació de Productes d’Obrador

RESUM DE PROGRAMACIÓ

 

Mòdul: 0029 – PRODUCTES D’OBRADOR

 

Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Forneria, Rebosteria i Confiteria

 

Títol: Tècnic en Forneria, Rebosteria i Confiteria (RD 1399/2007, de 29 d’octubre)

 

 1. OBJECTIUS GENERALS DEL MÒDUL

 

 1. Interpretar i descriure fitxes tècniques de fabricació, relacionant-les amb les característiques del producte final per al seu disseny o modificació.
 2. Reconèixer i manipular els elements de control dels equips, relacionant-los amb les variables del procés per regular-los i/ programar-los.
 3. Descriure i aplicar les operacions de transformació, relacionant-les amb les característiques dels productes de forneria, pastisseria i confiteria, per a la seva elaboració.
 4. Identificar les tècniques d’emplatat de postres en restauració, relacionant-les amb la composició final de producte, per elaborar-los.
 5. Seleccionar i aplicar les elaboracions complementàries i de decoració, justificant el disseny del producte final per compondre i presentar els productes acabats.
 6. Analitzar les tècniques d’envasat i embalat, reconeixent les seves característiques específiques per envasar i embalar productes elaborats.
 7. Organitzar i classificar els productes acabats, analitzant els seus requeriments de conservació i les necessitats d’espais pel seu magatzem.
 8. Identificar i mesurar paràmetres de qualitat dels productes, descrivint les condicions higienico-sanitàries per verificar la seva qualitat.
 9. Identificar i caracteritzar les necessitats de neteja i desinfecció dels equips i instal·lacions, seleccionant els productes i aplicant les tècniques adequades per garantir la seva higiene.
 10. Identificar les necessitats de manteniment d’equips, màquines i instal·lacions, justificant les seves exigències per preparar-los i mantenir-los.
 11. Analitzar la documentació associada als processos, relacionant-la amb l’activitat productiva i comercial per al seu emplenament..
 12. Analitzar i aplicar la normativa de seguretat alimentària, interpretant-la i descrivint els factors i situacions de risc per garantir la salubritat dels productes elaborats.
 13. Identificar els problemes ambientals associats a la seva activitat, reconeguent i aplicant els procediments i operacions de recollida selectiva de residus per garantir la protecció ambiental.
 14. Identificar els riscos associats a la seva activitat professional, relacionant-los amb les mesures de protecció, per complir les normes establertes en els plans de prevenció de riscos laborals.
 15. Identificar les oportunitats que ofereix la realitat socio-econòmica de la zona, analitzant les possibilitats d’èxit pròpies i alienes per mantenir un esperit emprenedor al llarg de la vida.
 16. Valorar les activitats de treball en un procés productiu, identificant la seva aportació al procés global per participar activament en els grups de treball i aconseguir els objectius de la producció.

 

 1. UNITATS DIDÂCTIQUES

 

 1. Organització de les tasques a l’obrador
 2. Procediments i tècniques per l’elaboració de productes de pastisseria i rebosteria
 3. Elaboracions de productes per col·lectivitats especials
 4. Decoració de productes d’obrador
 5. Envasat i embalatge de productes d’obrador
 6. Ubicació i conservació dels productes elaborats

 

 

 

 1. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

 

L’avaluació serà contínua, la qual cosa implica que es tindrà en compte la feina i actitud diària. La no assistència al 10% de les sessions de forma continuada o del 15 % al llarg del curs suposarà la baixa d’ofici al mòdul.

Els continguts conceptuals suposaran el 60% de la nota, els procedimentals el 30% i els actitudinals un 10%.

L’adquisició dels continguts conceptuals s’avaluarà amb la realització de proves escrites al llarg de cada trimestre. Els continguts procedimentals es valoraran amb la realització d’exercicis que s’aniran proposant al llarg del curs. L’actitud es valorarà amb la bona disposició de l’alumnat per aprendre, la puntualitat en el lliurament dels treballs i exercicis, claredat i ordre en la presentació dels treballs i exercicis, la participació positiva, el respecte a les normes i la capacitat.