Resum de programació de Presentació i Venda de Productes de Forneria i Pastisseria

Resum de programació de Presentació i Venda de Productes de Forneria i Pastisseria

RESUM DE PROGRAMACIÓ

 

Mòdul: 0032 –  PRESENTACIÓ I VENDA DE PRODUCTES DE FORNERIA I PASTISSERIA

 

Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Forneria, Rebosteria i Confiteria

 

Títol: Tècnic en Forneria, Rebosteria i Confiteria (RD 1399/2007, de 29 d’octubre)

 

 1. OBJECTIUS GENERALS DEL MÒDUL

 

 1. Fixar els preus dels productes elaborats i de les ofertes, analitzant costos i beneficis.
 2. Exposar els productes elaborats en vitrines, descrivint i aplicant les tècniques d’aparadorisme.
 3. Tancar l’operació de venda, analitzant els procediments de registre i cobrament.
 4. Atendre el client, caracteritzant i aplicant les tècniques de comunicació.
 5. Resoldre queixes i reclamacions, valorant les seves implicacions en la satisfacció del client.

 

 1. UNITATS DIDÂCTIQUES

 

 1. Establiment de preus de productes de panaderia, rebosteria i confiteria.
 2. Exposició de productes en el punt de venda.
 3. Gestió operativa de la venda.
 4. Atenció al client
 5. Resolució de reclamacions i queixes

 

 

 1. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

 

L’avaluació serà contínua, la qual cosa implica que es tindrà en compte la feina i actitud diària. La no assistència al 10% de les sessions de forma continuada o del 15 % al llarg del curs suposarà la baixa d’ofici al mòdul.

Els continguts conceptuals suposaran el 60% de la nota, els procedimentals el 30% i els actitudinals un 10%.

L’adquisició dels continguts conceptuals s’avaluarà amb la realització de proves escrites al llarg de cada trimestre. Els continguts procedimentals es valoraran amb la realització d’exercicis que s’aniran proposant al llarg del curs. L’actitud es valorarà amb la bona disposició de l’alumnat per aprendre, la puntualitat en el lliurament dels treballs i exercicis, claredat i ordre en la presentació dels treballs i exercicis, la participació positiva, el respecte a les normes i la capacitat