Resum de programació de Matèries Primeres i Processos de Forneria, Pastisseria i Rebosteria

Resum de programació de Matèries Primeres i Processos de Forneria, Pastisseria i Rebosteria

Mòdul: 0024 – MATERIES PRIMERES I PROCESSOS A FORNERIA, PASTISSERIA I REBOSTERIA

 

Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Forneria, Rebosteria i Confiteria

 

Títol: Tècnic en Forneria, Rebosteria i Confiteria (RD 1399/2007, de 29 d’octubre)

 

 1. OBJECTIUS GENERALS DEL MÒDUL

 

 1. Caracteritzar matèries primeres i auxiliars, justificant el seu ús en funció del producte a obtenir.
 2. Reconèixer els productes de forneria, brioixeria, pastisseria, confiteria i rebosteria, justificant les seves característiques específiques.
 3. Analitzar els processos d’elaboració, relacionant-los amb els productes a obtenir.
 4. Caracteritzar els equips i instal·lacions d’elaboració dels productes de pastisseria, confiteria i rebosteria, relacionant-los amb les seves aplicacions.
 5. Caracteritzar les processos de conservació, justificant la seva necessitat o exigència.

 

 1. UNITATS DIDÂCTIQUES

 

 1. Caracterització de les matèries primeres i auxiliars.
 2. Caracterització dels productes de forneria, pastisseria i rebosteria
 3. Processos d’elaboració de productes de forneria, pastisseria i rebosteria
 4. Caracterització dels equips i instal·lacions d’elaboració
 5. Caracterització dels processos de conservació

 

 1. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

 

L’avaluació serà contínua, la qual cosa implica que es tindrà en compte la feina i actitud diària. La no assistència al 10% de les sessions de forma continuada o del 15 % al llarg del curs suposarà la baixa d’ofici al mòdul.

Els continguts conceptuals suposaran el 60% de la nota, els procedimentals el 30% i els actitudinals un 10%.

L’adquisició dels continguts conceptuals s’avaluarà amb la realització de proves escrites al llarg de cada trimestre. Els continguts procedimentals es valoraran amb la realització d’exercicis que s’aniran proposant al llarg del curs. L’actitud es valorarà amb la bona disposició de l’alumnat per aprendre, la puntualitat en el lliurament dels treballs i exercicis, claredat i ordre en la presentació dels treballs i exercicis, la participació positiva, el respecte a les normes i la capacitat