Resum de progamació de Seguretat i Higiene en la Manipulació d’Aliments

Resum de progamació de Seguretat i Higiene en la Manipulació d’Aliments

RESUM DE PROGRAMACIÓ

 

Mòdul: 0031 – SEGURETAT I HIGIENE EN LA MANIPULACIÓ DELS ALIMENTS

 

Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Forneria, Rebosteria i Confiteria

 

Títol: Tècnic en Forneria, Rebosteria i Confiteria (RD 1399/2007, de 29 d’octubre)

 

 1. OBJECTIUS GENERALS DEL MÒDUL

 

 1. Netejar/desinfectar utillatge, equips i instal·lacions, valorant la seva repercussió en la qualitat higienico-sanitària dels productes.
 2. Mantenir Bones Pràctiques Higièniques avaluant els perills associats als mals hàbits higiènics.
 3. Aplicar Bones Pràctiques de Manipulació dels Aliments, relacionant-les amb la qualitat higienico-sanitària dels productes.
 4. Aplicar els sistemes d’autocontrol basats en l’APPCC i de control de la traçabilitat, justificant els principis associats al mateix.
 5. Utilitzar els recursos eficientment, avaluant els beneficis ambientals associats.
 6. Recollir els residus de manera selectiva reconeguent les seves implicacions a nivell sanitari i ambiental.

 

 

 1. UNITATS DIDÂCTIQUES

 

 1. Neteja i desinfecció d’equips i instal·lacions
 2. Manteniment de bones pràctiques higièniques.
 3. Aplicació de les bones pràctiques de manipulació d’aliments.
 4. Aplicació de sistemes d’autocontrol.
 5. Utilització eficaç de recursos
 6. Recollida selectiva de residus

 

 

 1. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

 

L’avaluació serà contínua, la qual cosa implica que es tindrà en compte la feina i actitud diària. La no assistència al 10% de les sessions de forma continuada o del 15 % al llarg del curs suposarà la baixa d’ofici al mòdul.

Els continguts conceptuals suposaran el 60% de la nota, els procedimentals el 30% i els actitudinals un 10%.

L’adquisició dels continguts conceptuals s’avaluarà amb la realització de proves escrites al llarg de cada trimestre. Els continguts procedimentals es valoraran amb la realització d’exercicis que s’aniran proposant al llarg del curs. L’actitud es valorarà amb la bona disposició de l’alumnat per aprendre, la puntualitat en el lliurament dels treballs i exercicis, claredat i ordre en la presentació dels treballs i exercicis, la participació positiva, el respecte a les normes i la capacitat.