Matèria: Processos bàsics de pastisseria i rebosteria. Departament: Indústries alimentàries

Nivell: CFGM Curs: 16-17

RESULTATS D’APRENENTATGE I CONTINGUTS

Bloc 1. Posa a punt dels equipaments i instal·lacions de pastisseria i rebosteria.

 • procediments de posada a punt, regulació i parada dels equipaments: fonamentals i característiques.

 • manteniment de primer nivell d’equipaments i instal·lacions.

 • maquinaria, bateria, utillatge i eines d’ús específic en pastisseria i rebosteria. descripció, classificació, ubicació, distribució i procediments d’us i manteniment.

Eliminació de residus.

Bloc 2. Obté masses i pastes de múltiples aplicacions.

 • Organització i seqüenciació de fases per a l’obtenció de les diverses masses i pastes.

 • Preparació de llaunes i motlles.

 • masses fullades: fonaments del procés e fullat. tipus de pasta de fulls. Principals elaboracions de les masses fullades.

 • Masses batudes o esponjades: processos d’elaboració. principals elaboracions de les masses batudes.

 • Masses escaldades: fonaments i processos d’elaboració de les masses escaldades. principals elaboracions.

 • Masses ensucrades: processos generals d’elaboració de les masses ensucrades. principals elaboracions amb masses ensucrades.

 • Refrigeració de productes de pastisseria.

Bloc 3. Obté xarops, cobertures, farcits i altres elaboracions.

 • Elaboració i conservació de cremes amb ou i cremes batudes.

 • Elaboració i conservació de farcits salats.

 • Elaboració i conservació de cobertures i preparats a base de fruites.

 • Preparació i conservació de cobertures de xocolata.

 • Elaboració i conservació de xarops.

 • Obtenció i conservació de semi fred.

Bloc 4. Decora productes de forneria i rebosteria.

 • Decoració de productes en pastisseria/rebosteria. Normes i combinacions bàsiques . Control i valoració de resultats.

 • Identificació de necessitats bàsiques de conservació segons el moment d’us o consum i característiques d’aquest.

 • Experimentació i avaluació de possibles combinacions.

TEMPORALITZACIÓ

Començament del curs dilluns 19 de setembre.

Acabament del curs 22 juny.

Primera avaluació: des de inici de curs fins 7 desembre.

Segona Avaluació: des de 8 desembre fins 5 abril.

Tercera avaluació: des de 6 abril fins 16 juny, ordinària/ del 1 al 4 setembre extraordinària.

Els diferents blocs s’ impartiran de manera transversal i progressiva durant tot el curs. Els blocs s’entrellacen a les classes pràctiques donades les característiques del mòdul.

METODOLOGIA

Tots els exercicis pràctics s’avaluaran de forma que l’alumne pugui demostrar mitjançant la tasca diària els coneixements tant de forma teòrica com pràctica.

Les proves escrites estaran integrades per diferents unitats didàctiques agrupades o no per temes. Les proves es faran acordant els temes amb el grup, si hi ha disconformitat quedarà a decisió del professor. Les notes aniran de 0 a 10, el 5 és la nota mínima per aprovar. Per tal de fer mitjana amb la resta de notes s’haurà de treure almenys un 5 a cada una de les proves.

PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ I DE QUALIFICACIÓ

Totes les unitats de treball es realitzaran de forma teòrica i pràctica i l’avaluació serà contínua. De cada unitat de treball es realitzarà una prova teòrica i pràctica parcial i final.

Tots els exercicis pràctics s’avaluaran de forma que l’alumne pugui demostrar mitjançant la tasca diària els coneixements tant de forma teòrica com pràctica.

Les proves escrites estaran integrades per diferents unitats didàctiques agrupades per temes. Les proves es faran acordant els temes amb el grup, si hi ha disconformitat quedarà a decisió del professor. Les notes aniran de 0 a 10, el 5 és la nota mínima per aprovar. Per tal de fer mitjana amb la resta de notes s’haurà de treure almenys un 5 a cada una de les proves.

La nota de la part actitudinal computarà en el total de la mitjana aritmètica de la mateixa manera que les altres parts. La qualificació de la nota sortirà de l’observació diària del professor que l’alumne accepta les normes, te esperit de superació, respecta els companys, el material, compleix la normativa alimentaria vigent, està disponible professionalment, i treballa en grup entre altres.

Els treballs encomanats s’hauran de lliurar el dia pactat, no s’acceptaran els treballs no presentats el dia acordat, baix cap concepte. Si un alumne no el presenta l’haurà de presentar el dia de les recuperacions, amb els mateix criteri de qualificació que els exàmens de recuperació. Els treballs presentats a classe es valoraran en funció del seu contingut, de la seva qualitat d’acabat, sintaxi, ortografia i adequació. Faltes de sintaxi i ortografia podran baixar la nota fins a dos punts.

Les classes pràctiques s’avaluaran de forma continua, queda oberta la possibilitat de realitzar proves pràctiques, però l’avaluació serà diària. L’ús de telèfon mòbil està totalment prohibit a classe, el seu ús sense permís serà motiu d’expulsió de l’aula i amonestació. Els alumnes han d’estar compromesos amb el manteniment de primer nivell de la maquinària a més de mantenir l’obrador net al final de cada pràctica. La falta de falta d’aquest compromís per part de l’alumnat pot baixar la nota finals fins a dos punts.

Les pràctiques de taller podran avaluar-se mitjançant una rúbrica de tasques, i amb coavaluació al final de cada període avaluatiu.

La nota final serà una mitjana aritmètica de les notes diàries de classe, les proves escrites i les pràctiques de taller. Si en algun d’aquest apartat la nota és inferior a 5 no es farà la mitjana i el mòdul quedarà suspès.

Es tindrà molt en compte altres feines i activitats de diferent caire, com per exemple: receptes setmanals, escandalls o comportament en les sortides fora del centre. Cal destacar que sense la realització dels treballs encomanats l’alumne resultarà suspès, inclòs l’alumne que hagi superat la resta de parts. (receptari)

El comportament sexista o discriminatori envers a la resta de la comunitat educativa reiterat (més de dues vegades per trimestre) podrà ser causa d’exclusió del grup i suspès automàtic del mòdul.

Es valorarà de forma positiva la aplicació de la creativitat relacionada amb els processos establerts per tal de resoldre possibles problemes puntuals.

L’atenció a la normativa d’higiene en la manipulació; serà obligatòria i d’obligatori compliment per tots els alumnes. L’ús de arracades, polseres o anells està totalment prohibit, a l’aula taller. Sense l’ordre, la neteja i la seguretat necessàries en la manipulació dels aliments, mai no serà possible aprovar el mòdul.

RECUPERACIONS

El sistema de recuperació: Un alumne que hagi de fer una recuperació no tindrà una nota superior a 5. En cap cas un alumne que no faci l’examen teòric o pràctic el dia pactat podrà fer-lo un altre dia i treure una nota superior a 5. Els casos d’alumnes amb documentació fiable i honesta de la justificació de la falta podran optar a tenir una nota superior. Aquesta decisió la haurà de prendre el professor del mòdul, desprès de l’anàlisi de la documentació aportada pel alumne.

CRITERIS DE PROMOCIÓ:

En els cicles formatius que s’imparteixen en règim presencial i en la modalitat d’oferta completa, per matricular-se i cursar els mòduls professionals que s’imparteixen en el segon curs, els alumnes han d’haver superat tots els mòduls del primer curs. No obstant això, es poden matricular i cursar els mòduls professionals que s’imparteixen en el segon curs els alumnes amb mòduls professionals del primer curs pendents de superació la càrrega horària dels quals en conjunt no superi les 330 hores. En tot cas, per matricular-se i cursar mòduls del segon curs, l’alumne ha d’haver superat els mòduls suport del primer curs que hi pugui haver d’acord amb el desenvolupament curricular del cicle formatiu. (MP).

Els alumnes que no puguin passar al segon curs s’han de matricular únicament dels mòduls no superats del primer curs del cicle, sempre que no hagin esgotat el nombre màxim de convocatòries establert.

Per tenir reserva de plaça s’han d’haver aprovat el 50% del mòduls matriculats.

És molt important saber que les BO computen i les renúncies no.

Hi ha la possibilitat de renunciar al mòdul fins dos mesos abans d’acabar aquest, 28 abril.