Departament:  Indústries alimentàries                     

Matèria: Operacions i Control del Magatzem en l’industria Alimentària                                       Nivell: 1r CFG

 

CONTINGUTS

  1. Aprovisiona el magatzem i la línia de producció, identificant les necessitats i les existències.

Documentació tècnica relacionada amb l’aprovisionament.

Tipus d’estoc

Control d’existències. Inventari i els seus tipus.

Transport intern.

  1. Recepciona les matèries primeres i auxiliars descrivint la documentació associada i els requeriments de transport.

Operacions i comprovacions generals.

Organització de la recepció.

Medició i pesatge de quantitats.

Documentació d’entrada

  1. Emmagatzema les mercaderies seleccionant els procediments i tècniques en funció de les seves característiques.

Sistemes d’emmagatzematge i tipus de magatzem.

Classificació i codificació de mercaderies.

Ubicació de mercaderies i senyalització.

Condicions generals de conservació.

Documentació de gestió de magatzem.

  1. Expedeix els productes justificant les condicions de transport i conservació.

Operacions i comprovacions generals.

Organització de l’expedició.

Documentació de sortida.

Transport extern.

5 Maneja les aplicacions informàtiques valorant la seva utilitat en el control de magatzem.

Operacions bàsiques en el maneig de l’ordinador.

Aplicacions informàtiques (fulls de càlcul, processadors de text i aplicacions específiques).

Transmissió de la informació: xarxes de comunicació i correu electrònic.

 

TEMPORALITZACIÓ

 

En el cas de la Formació Professional concretar les activitats en blocs totals no facilita el seu aprenentatge, per la qual cosa molt dels blocs es veuran de manera transversal podent solapar-se alguna de les unitats didàctiques durant tot el curs.

La temporalització del cicle és la comú començant el 22 de setembre i acabant dia 19 de juny.  Així durant aquest període de temps s’impartiran 68 sessions, de les quals, si es falten 7 o més classes classes continuades en el temps es perdrà el dret d’avaluació, i si es falten 10 o més sessions de manera no continuada també es perdrà el dret d’avaluació. En els dos casos el centre procedirà a donar de baixa d’ofici el mòdul al haver superat el nombre de faltes permès.

 

METODOLOGIA

 

Totes les unitats de treball es realitzaran de forma teòrica i pràctica i l’avaluació serà contínua. Així doncs, de cada unitat de treball es realitzarà una o dues proves (teòrica i/o pràctica).

Tots els exercicis pràctics s’avaluaran de forma que l’alumne pugui demostrar mitjançant la tasca diària els coneixements tant de forma teòrica com pràctica.

Les proves escrites estaran integrades per diferents unitats didàctiques agrupades per temes. Les proves es faran acordant els temes amb el grup, si hi ha disconformitat quedarà a decisió del professor. Les notes aniran de 0 a 10, el 5 és la nota mínima per aprovar. Per tal de fer mitjana amb la resta de notes s’haurà de treure almenys un 5 a cada una de les proves.

 

PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ I DE QUALIFICACIÓ

 

La nota de la part actitudinal computarà en el total de la mitjana aritmètica de la mateixa manera que les altres parts. La qualificació de la nota sortirà de l’observació diària del professor.

La nota final serà una mitjana aritmètica de les notes diàries de classe, les proves escrites i les pràctiques de taller. Si en algun d’aquest apartat la nota és inferior a 5 no es farà la mitjana i el mòdul quedarà suspès.

Els treballs encomanats s’hauran de lliurar el dia pactat, no s’acceptaran els treballs no presentats el dia acordat, baix cap concepte. Si un alumne no el presenta l’haurà de presentar el dia de les recuperacions, amb els mateix criteri de qualificació que els exàmens de recuperació. Els treballs presentats a classe es valoraran en funció  del seu contingut, de la seva qualitat d’acabat, sintaxi, ortografia i adequació. Faltes de sintaxi i ortografia podran baixar la nota fins a dos punts.

Les classes pràctiques s’avaluaran de forma continua, queda oberta la possibilitat de realitzar proves pràctiques, però en principi l’avaluació serà diària de la part pràctica.

Les pràctiques de taller podran avaluar-se mitjançant una rúbrica de tasques i/o amb coavaluació al final de cada període avaluatiu.

Es tindrà molt en compte altres feines i activitats de diferent caire, com per exemple: receptes setmanals, escandalls o comportament en les sortides fora del centre.

Cal destacar que sense la realització dels treballs encomanats l’alumne resultarà suspès, inclòs l’alumne que hagi superat la resta de parts.

Es valorarà de forma positiva la aplicació de la creativitat relacionada amb els processos establerts per tal de resoldre possibles problemes puntuals.

Durant el mes, dues sessions estaran lliures d’avaluació per tal de desenvolupar la creativitat de l’alumnat.

L’atenció a la normativa d’higiene en la manipulació; serà obligatòria i d’obligatori compliment per tots els alumnes , sense l’ordre, la neteja i la seguretat necessàries en la manipulació dels aliments, mai no serà possible aprovar el mòdul.

El comportament sexista o discriminatori envers a la resta de la comunitat educativa  reiterat (més de dues vegades per trimestre podrà ser causa d’exclusió del grup i suspès automàtic del mòdul.

 

RECUPERACIONS

 

El sistema de recuperació: Un alumne que hagi de fer una recuperació mai no tindrà una nota superior a 5. En cap cas un alumne que no faci l’examen el dia pactat podrà fer-lo un altre i treure una nota superior a 5. Es pactaran dos dies per a fer les recuperacions de cada trimestre.

 

PROMOCIÓ
En els cicles formatius que s’imparteixen en règim presencial i en la modalitat d’oferta completa, per matricular-se i cursar els mòduls professionals que s’imparteixen en el segon curs, els alumnes han d’haver superat tots els mòduls del primer curs. No obstant això, es poden matricular i cursar els mòduls professionals que s’imparteixen en el segon curs els alumnes amb mòduls professionals del primer curs pendents de superació la càrrega horària dels quals en conjunt no superi les 330 hores. En tot cas, per matricular-se i cursar mòduls del segon curs, l’alumne ha d’haver superat els mòduls suport del primer curs que hi pugui haver d’acord amb el desenvolupament curricular del cicle formatiu.

Els alumnes que no puguin passar al segon curs s’han de matricular únicament dels mòduls no superats del primer curs del cicle, sempre que no hagin esgotat el nombre màxim de convocatòries establert.

 

Els alumnes que passin a cursar el segon curs amb algun mòdul del primer curs no superat s’han de matricular dels mòduls professionals del segon curs i del mòdul o dels mòduls no superats del primer curs, que han de cursar com a mòduls pendents. Quan l’alumne disposi dels horaris, una vegada iniciat el curs escolar, ha de comprovar si pot compatibilitzar l’assistència presencial als mòduls de què està matriculat. En aquest moment, l’alumne s’ha de donar de baixa en els mòduls del primer curs o del segon curs als quals no pugui assistir.

 

El mòdul de suport al nostre CF és: Matèries primeres i processos en forneria, pastisseria i rebosteria.