Departament: Formació i orientació Laboral

Curs : 2015-2016

C.F.G.M: Tècnic en Forneria, rebosteria i confiteria

Matèria: Empresa i iniciativa emprenedora.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

 1. Reconèixer les capacitats associades a la iniciativa emprenedora, analitzant els requeriments derivats dels llocs de treball i de les activitats empresarials.

 1. Definir la oportunitat de creació d’una petita e mpresa, valorant l’impacte sobre l’entorn d’actuació i incorporant valors ètics.

 1. Realitzar les activitats per a la constitució i posada en marxa d’una empresa, seleccionant la forma jurídica i identificant les obligacions associades.

 1. Realitzar activitats de gestió administrativa i financera bàsica d’una PIME, identificant les principals obligacions comptables i fiscals i emplenant la documentació.

CONTINGUTS

1. Vull crear la meva pròpia empresa.

2. .Què he de saber de l’entorn de la meva empresarial

 1. L’estudi de mercat.

 1. Quant costa la meva idea i quins recursos tinc.

 2. Serà rendible el meu negoci?

 1. Quin tipus d’empresa m’interessa?

 1. Comencem amb els tràmits?

 1. Quins impostos he de de pagar?

 1. Quins documents he d’utilitzar?

MÍNIMS EXIGIBLES PER A LA QUALIFICACIÓ POSITIVA

1. Assistència a classe de les hores programades. Presentació de treballs, puntualitat i assistència a classe, grau d’acabat de les pràctiques, comportament individual i en grup.

2.Innovació emprenedora:

– Innovació i desenvolupament econòmic. Principals característiques de la innovació a l’activitat pas tissera (materials, tecnologia, organització de la producci ó, etc)

 • Factors claus dels emprenedors: iniciativa, creativitat i formació.

 • L’actuació dels emprenedors com a treballadors d’una empresa pastissera.

 • L’actuació dels emprenedors com empresaris en els sector pastisser.

 • L‘empresari. Requisits per a l’exercici de l’activitat empresarial.

 • Pla d’empresa: la idea de negoci en l’àmbit de les empreses pastisseres.

3,L’empresa i el seu entorn

-Funcions bàsiques de l’empresa. -L’empresa com a sistema

-Anàlisi de l’entorn general i específic d’una PIME pastissera

-Relacions d’una PIME pastissera amb el seu entorn i amb el conjunt de la societat.

4,Creació i posada en marxa d’una empresa.

 • Tipus d’empresa.

 • La fiscalitat a les empreses.

Elecció de la forma jurídica.

Tràmits administratius per a la constitució d’una e mpresa

Viabilitat econòmica i viabilitat financera d’una p yme pastissera. Comercialització i màrqueting.

Pla d’empresa: elecció de la forma jurídica, estudi de viabilitat econòmica i financera, tràmits admin istra-tius i gestió d’ajudes i subvencions.

MD020301

IES JOSEP SUREDA I BLANES

5,Funció administrativa.

 • Concepte de comptabilitat i nocions bàsiques.

 • Anàlisi de la informació comptable.

 • Obligacions fiscals de les empreses.

 • Gestió administrativa d’una empresa pastissera.

PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ I DE QUALIFICACIÓ

Per avaluar, s’empraran:

 • la observació a classe dels diferents treballs d’intercanvi oral, de la actitud i el interès mostrats, de la participació a les diferents activitats;

– la revisió de la realització dels deures i la seva correcció ;

 • les proves escrites i orals específiques de cada unitat i avaluació amb activi tats similars a les fetes a classe i a casa;

 • altres activitats de revisió de cada unitat;

L´avaluació es farà tenint en compte els següents p ercentatges:

Influència de cada tipus de continguts en la qualificació:

Continguts

%

Es realitzarà una prova (test, examen de desenvolupament, mixt, etc.) després de cada tema o grup de temes relacionats, de tal manera que la matèria es vagi assimilant gradualment. La nota tendrà en compte l´expressió, la redacció, la presentació i ortografia de la prova. Per alguns temes, aquests exàmens poden ser substituïts per la realització de treballs d’investigació (individuals o en grup).

60%

Es realitzarà una prova (test, examen de desenvolupament, mixt, etc.) després de cada tema o grup de temes relacionats, de tal manera que la matèria es vagi assimilant gradualment. La nota tendrà en compte l´expressió, la redacció, la presentació i ortografia de la prova. Per alguns temes, aquests exàmens poden ser substituïts per la realització de treballs d’investigació (individuals o en grup).

Es realitzaran activitats dins classe que serviran per a la preparació del projecte.

30%

– A cada avaluació es farà una exposició oral del projecte individual de cada alumne.

– Es tendrà en compte per a la puntuació, a més del contingut de l’exposició, la vocalització, la gesticulació, l’expressió, la presentació, etc.

Ens referim a la suma dels següent indicadors: participació, puntualitat, assistència, respecte cap al professorat i l’alumnat i el material,…

10%

RECUPERACIONS

Al final de cada avaluació es farà una mitjana resultat de les notes de cada control (que determinaran el 60% de la

qualificació). Per fer mitjana, la nota de cadascuna de les proves ha de ser com a mínim de 4 punts. Si la mitjana és inferior a 5, s’hauran de recuperar els temes suspesos i en tots els casos els temes amb nota inferior a 4. Es farà una recuperació per a cada avaluació i una recuperació final. La nota màxima de les recuperacions i de l’examen de setembre serà un 6.

Nota: La no presentació a una prova sense justificant, se puntuarà amb 0 punts. Si el justificant és acceptat pel professor, es recuperarà en data i hora del proper examen (l’alumne farà dos exàmens).

COL·LABORACIÓ AMB ELS PARES

 • Col·laborar amb els professors per controlar que els seus fills realitzen les tasques de cada dia (no sols els deures, sinó l’ estudi i el repàs de l que s’ha treballat a l’aula).

 • Controlar que els alumnes duguin sempre el material.

 • Sempre que hagi un problema, el professor es comunicarà amb la família mitjançant l’ agenda de l’institut.

Empresa i iniciativa emprenedora. Cicles Formatius. Jose M. Salinas, Javier Gándara i Araceli Alonso.. Edicions McGrawHill. 2010. Aquest llibre serà d’adquisició obligatòria per part de cada alumne.

MD020301