PROGRAMACIÓ CURS 2014-15

 

Mòdul.- POSTRES EN RESTAURACIÓ

 

Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Forneria, Rebosteria i Confiteria

 

Títol: Tècnic en Forneria, Rebosteria i Confiteria (R.D. 1399/2007, de 29 d’octubre)

 

Professor: COLOMA MOREY ALZAMORA

 

 

 

1.- OBJECTIUS GENERALS DE CICLES FORMATIUS

 

 1. Identificar les matèries primeres, caracteritzant les seves propietats i condicions idònies de conservació, per recepcionar-les, emmagatzemar-les i distribuir-les.
 2. Seleccionar i determinar les variables d’ús de maquinària, estris i eines, reconeixent i aplicant els seus principis de funcionament, per posar a punt el lloc de treball.
 3. Identificar les necessitats de manipulacions prèvies de les matèries primeres, reconeixent les seves característiques i possibles aplicacions, per executar els processos de preelaboració i/o regeneració.
 4. Analitzar les diferents tècniques, reconeixent les possibles estratègies d’aplicació, per executar elaboracions de pastisseria i rebosteria.
 5. Identificar i seleccionar les tècniques de decoració i acabament relacionant-les amb les característiques físiques i organolèptiques del producte final, per realitzar la decoració/acabament de les elaboracions de pastisseria/rebosteria.
 6. Analitzar les tècniques de servei de les elaboracions, relacionant-les amb la satisfacció del client, per un servei de qualitat.
 7. Analitzar i seleccionar mètodes i equipaments de conservació i envasament, valorant la seva adequació a les característiques dels gèneres i les elaboracions de pastisseria/rebosteria, per executar els processos d’envasament i/o conservació.
 8. Identificar les normes de qualitat i seguretat alimentària i de prevenció de riscos laborals i ambientals, reconeixent els factors de risc i paràmentres de qualitat associats a la producció, per aplicar els protocols de seguretat laboral, ambiental, higiene i qualitat durant tot el procés productiu

 

 

 

 

2.- UNITATS DIDÀCTIQUES

 

 

 

U.D. 1.- Organització de les tasques per les elaboracions de postres en restauració analitzant les fitxes tècniques

 

 

Objectius

 1. Interpretar els diversos documents relacionats amb la producció.
 2. Deduir les necessitats de matèries primeres, així com equipaments, estris, eines, etc.
 3. Reconèixer la importància de l’ordre i de la neteja en el bon desenvolupament del treball

 

 

 

 

U.D. 2.- Elaboració de postres a base de fruites
Objectius
 • Caracteritzar els diferents tipus de postres a base de fruites i relacionar amb les seves possibilitats d’aplicació.
 • Realitzar les tasques d’organització i seqüenciació de les diverses fases del procés per elaborar postres a base de fruites.
 • Verificar la disponibilitat de tots els elements necessaris pel desenvolupament dels diversos processos.
 • Realitzar els processos d’elaboració de diverses postres a base de fruites seguint els procediments establerts.
 • Deduir les necessitats de conservació fins el moment de la seva utilització o regeneració.
 • Valorar els resultats finals i identificar les possibles mesures correctores.
 • Realitzar totes les operacions tenint en compte la normativa higiènic sanitària, de seguretat laboral i de protecció ambiental.

 

 

U.D. 3 .- Elaboració de postres a base de lactis
Objectius
 1. Caracteritzar els deferents tipus de postres lactis.
 2. Distingir les distintes fases del procés d’elaboració respectant la formulació.
 3. Identificar els punts clau en el procés d’elaboració.
 4. Realitzar els processos d’elaboració de diversos postres lactis seguint els procediments establerts.
 5. Deduir les necessitats de conservació fins el moment de la seva utilització o regeneració.
 6. Valorar els resultats finals i identificar les possibles mesures correctores.
 7. Realitzar totes les operacions tenint en compte la normativa higiènic sanitària, de seguretat laboral i de protecció ambiental.

 

 

U.D. 4.- Elaboració de postres fregides o de paella
Objectius
 1. Caracteritzar els diferents tipus de postres fregides o de paella.
 2. Distingir les diferents fases del procés d’elaboració.
 3. Realitzar els processos d’elaboració de diverses postres de paella seguint els procediments establerts.
 4. Deduir les necessitats de conservació fins al moments de la seva utilització o regeneració.
 5. Valorar els resultats finals i identificar les possibles mesures de correcció.

 

 

U.D. 5.- Elaboració de gelats i sorbets
Objectius
 1. Caracteritzar els diferents tipus de gelats i sorbets.
 2. Identificar les matèries primeres específiques de gelats i sorbets.
 3. Distingir les diferents fases i punts clau del procés d’elaboració.
 4. Realitzar els processos d’elaboració de diverses postres de paella seguint els procediments establerts.
 5. Deduir les necessitats de conservació fins al moments de la seva utilització o regeneració.
 6. Valorar els resultats finals i identificar les possibles mesures de correcció.
 7. Realitzar totes les operacions tenint en compte la normativa higiènic-sanitària, de seguretat laboral i de protecció ambiental.

 

 

 

U.D. 6.- Elaboració de semifreds
Objectius
 1. Caracteritzar els diferents tipus de semifreds.
 2. Distingir les diferents fases i punts clau del procés d’elaboració.
 3. Realitzar els processos d’elaboració de semifreds seguint els procediments establerts.
 4. Deduir les necessitats de conservació fins al moments de la seva utilització o regeneració.
 5. Valorar els resultats finals i identificar les possibles mesures de correcció.
 6. Realitzar totes les operacions tenint en compte la normativa higiènic-sanitària, de seguretat laboral i de protecció ambiental.

 

 

U.D. 7.- Presentació de postres emplatats a partir d’elaboracions de pastisseria i rebosteria
Objectius
 1. Identificar el procés de utilització o regeneració de productes que ho precisin.
 2. Realitzar diverses tècniques de presentació i decoració en funció de les característiques del productes final.
 3. Identificar els principals elements de decoració en pastisseria i rebosteria, així com les seves alternatives d’ús.
 4. Crear presentacions seguint criteris estàtics i/o preestablerts.
 5. Deduir les necessitats de conservació fins al moments de la seva utilització o regeneració.
 6. Valorar els resultats finals i identificar les possibles mesures de correcció.
 7. Realitzar totes les operacions tenint en compte la normativa higiènic-sanitària, de seguretat laboral i de protecció ambiental.

 

3.- CRITERIS D’AVALUACIÓ

 

Per a avaluar a l’alumne en aquest mòdul es tindran en compte tres blocs avaluables i qualificables:

Continguts teòrics Aquests continguts s’avaluaran amb proves teòriques tipus test, exàmens de desenvolupament, exercicis teòric-pràctics i presentació de treballs de recerca i investigació 40 %
Continguts pràctics Dins d’aquest apartat s’avaluarà el grau d’habilitat manual i plàstica adquirida per l’alumne. Per fer una correcta valoració es farà una avaluació contínua, observant el desenvolupament de la pràctica individual i col·lectiva.

S’avaluarà la rapidesa, agilitat i eficàcia en la realització de las pràctiques i la seva planificació.

40 %
Actitud Els valors actitudinals són més difícils d’avaluar.

S’avaluarà la imatge de l’alumne pel que fa a higiene corporal i uniformitat, així com també la seva actitud personal de cara a la professió, al seu esperit de superació, etc.

20 %

 

Els treballs i exàmens es realitzaran a la data prevista, si hi ha algun alumne que no pot entregar o realitzar les tasques haurà de presentar un justificant del motiu pel qual no ha presentat la tasca. El professor decidira si pot entregar la tasca una vegada acabat el termini de presentació

 

Per realitzar el mòdul de FCT és necessari tenir tots els mòduls del cicle aprovats.

 

 

 

4.- ASPECTES GENERALS

 

MATERIAL

Es obligatori dur tot el material necessari en cada àrea per poder assistir a classe.

No dur el material per sistema tindrà conseqüències en l’avaluació del mòdul.

El vestuari específic propi del cicle. Si no es porta no se podrà participar a les pràctiques i es computarà com a falta d’assistència. S’ha de portar sempre net i planxat.

El material personal es pot deixar a les taquilles disponibles. No s’admetrà cap tipus de material aliè al del mòdul dins l’obrador.

 

ASSISTÈNCIA

 

_ L ´assistència dels alumnes a les activitats lectives i d´altres organitzades pel centre és OBLIGATÒRIA.

 

Si faltes a classe per malaltia o altra causa justificable has de justificar les faltes al tutor en un Termini màxim de tres dies lectius amb el justificant del metge tal i com faries a una empresa. Després d´aquest Termini les faltes es consideren injustificables. Per exemple, són faltes no justificables l´assistència a una feina, els assumptes propis…..per exemple, són faltes justificades les malalties amb certificat metge, les citacions judicials, els exàmens oficials….

 

– Significarà baixa d´ofici i pèrdua de convocatòria:

* La no assistència de forma continua a classe fins al 15 d´octubre ( alumnes matriculats i que no han assistit mai a classe ).

 

 1. Falta d´assistència continua no justificada durant un període superior al 10% de la càrrega horària del mòdul o 100 hores del cicle per curs.
 2. Falta d´assistència discontinua no justificada durant un període superior al 15% de la càrrega horària del mòdul o 150 hores del cicle.

 

L´anul·lació voluntària de la matrícula abans del 30 d´abril no implicarà la pèrdua de convocatòria.

 

Es considera un retard ( fins 10 minuts ) arribar a l´aula una vegada que la classe ha començat. Cada dos retards comptarà con una falta. Igualment, una sortida abans del final de la classe es penalitzarà com un retard. Si el retard és superior als 10 minuts l´alumne haurà d´esperar fora fins la sessió següent.

L ´assistència  a les sortides és obligatòria. Si no pot assistir a la sortida el nombre de faltes d´assistència que implica serà igual al nombre de sessions lectives que ocupa la sortida. També s´ha de ser puntual en aquestes activitats..

Retornar el butlletins d´avaluació signats pels pares/tutors legals en el Termini de cinc dies lectius després d´haver-los rebut.