Mòdul: 0030 – OPERACIONS I CONTROL DE MAGATZEM A LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

 

Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Forneria, Rebosteria i Confiteria

 

Títol: Tècnic en Forneria, Rebosteria i Confiteria (RD 1399/2007, de 29 d’octubre)

A. OBJECTIUS GENERALS DEL MÒDUL/RESULTATS D’APRENENTATGE

 

  1. Aprovisionar el magatzem i la línia de producció, identificant les necessitats i existències.
  2. Rebre les matèries primeres i auxiliars descrivint la documentació associada i els requeriments de transport.
  3. Emmagatzema les mercaderies seleccionant els procediments i les tècniques en funció de les seves característiques.
  4. Expedir els productes justificant les condicions de transport i conservació.
  5. Manejar les aplicacions informàtiques valorant la seva utilitat en el control de magatzem.

B. UNITATS DIDÀCTIQUES

  1. Aprovisionament del magatzem
  2. Recepció de mercaderies
  3. Emmagatzament
  4. Expedició de mercaderies
  5. Aplicació de les tic a la gestió de magatzem

C. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

L’avaluació serà contínua, la qual cosa implica que es tindrà en compte la feina i actitud diària. La no assistència al 10% de les sessions de forma continuada o del 15 % al llarg del curs suposarà la baixa d’ofici al mòdul.

Els continguts conceptuals suposaran el 60% de la nota, els procedimentals el 30% i els actitudinals un 10%.

L’adquisició dels continguts conceptuals s’avaluarà amb la realització de proves escrites al llarg de cada trimestre. Els continguts procedimentals es valoraran amb la realització d’exercicis que s’aniran proposant al llarg del curs. L’actitud es valorarà amb la bona disposició de l’alumnat per aprendre, la puntualitat en el lliurament dels treballs i exercicis, claredat i ordre en la presentació dels treballs i exercicis, la participació positiva, el respecte a les normes i la capacitat