Departament: Formació i Orientació Laboral Curs : 2014-2015

C.F.G.M: Tècnic en Forneria, rebosteria i confiteria Matèria: Formació i Orientació Laboral.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

 1. Diferenciar les formes i procediments d’inserció en la realitat laboral com a treballador per altri o per a ell mateix

 2. Orientar-se en el mercat laboral, identificant les seves pròpies capacitats i interessos així com l’itinerari professional més idoni.

 3. Interpretar el marc legal del treball i distingir entre drets i obligacions que es deriven de les relacions laborals.

 4. Detectar les situacions de risc més habituals en àmbit laboral que poden afectar a la salut i aplicar les mesures de protecció i prevenció corresponents.

 5. Aplicar les mesures sanitàries bàsiques urgents en el lloc de l’accident en situacions simulades.

CONTINGUTS

 1. El dret del treball

 2. El contracte de treball

 3. El temps de treball i la retribució

 4. Modificació, suspensió i extinció d’un contracte de treball

 5. Els representants dels treballadors

 6. La Seguretat Social i les prestacions que té

 7. El treball en equip

 8. La prevenció de riscos laborals

 9. L’anàlisi de riscos laborals

 10. Emergències, actuació en cas d’accident i primers auxilis

  11.El projecte professional i la cerca de feina

MÍNIMS EXIGIBLES PER A LA QUALIFICACIÓ POSITIVA

 1. Assistència a classe de les hores programades. Presentació de treballs, puntualitat i assistència a classe, grau d’acabat de les pràctiques, comportament individual i en grup.

 2. Identificar l’oferta formativa i la demanda laboral referida als seus interessos.

 3. Conèixer les tècniques per la recerca de feina. Realitzar correctament currículums, cartes de presentació, preparar entrevista de treball, etc.

 4. Interpretar i conèixer els drets i deures dels treballadors i dels empresaris.

 5. Conèixer que és i tipus de contractes laborals,

 6. Sabre que és un nòmina i elaborar de forma correcta una nòmina senzilla.

 7. Descriure: representants dels treballadors. Sindicats. Conveni col·lectiu

 8. Conèixer la importància de la Seguretat Social.

 9. Identificar, en situacions de treball tipus, els factors de risc existents.

 10. Conèixer les mesures de protecció i prevenció i la seqüència de mesures que s’han d’aplicar en situacions d’emergència.

PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ I DE QUALIFICACIÓ

Per a avaluar, s’ empraran:

– la observació a classe dels diferents treballs d’ intercanvi oral, de la actitud i el interès mostrats,

de la participació a les diferents activitats;

– la revisió de la realització dels deures i la seva correcció;

– les proves escrites i orals específiques de cada unitat i avaluació amb activitats similars a les fetes

a classe i a casa;

– altres activitats de revisió de cada unitat.

L´avaluació es farà tenint en compte els següents percentatges:

Marco1

RECUPERACIONS

Al final de cada avaluació hi haurà un examen final per a la recuperació de les proves suspeses i lliurament de treballs i exercicis. A l’examen final de juny la nota màxima serà de cinc.

COL·LABORACIÓ AMB ELS PARES

– Col·laborar amb els professors per controlar que els seus fills realitzen les tasques de cada dia

(no sols els deures, sinó l’ estudi i el repàs del que s’ha treballat a l’aula).

– Controlar que els alumnes duguin sempre el material.

– Sempre que hagi un problema, el professor es comunicarà amb la família mitjançant l’agenda de

l’institut.

Formació i orientació laboral. Formació i orientació laboral. Cicles Formatius de Grau Mitjà. Carmen Garcia. Soledad López, Eugenio Ruiz. Edicions McGrawHill. Aquest llibre serà d’adquisició obligatòria per part de cada alumne.