PROGRAMA DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR
Matèries 3r 4t
Àmbit Científicotecnològic 6 6
Àmbit Lingüístic i Social 8 8
Educació Física 2 2
Llengua Estrangera (Anglès) 3 3
Música 2 3
Tecnología 3 3
EPiV 3
Religió / Activitats d’estudi 1 1
Tutoria 2 2
Matèria Optativa

3r Comú amb els altres grups.

4t Informàtica

2 2
TVA 2
Total classes setmanals 32 32