Tècnic professional bàsic Agro-jardineria i floristeria


Durada de l’estudi

2000 hores.

Requisits d’accés

L’accés als cicles de Formació Professional Bàsica requerirà el compliment simultani de les següents condicions:

 • Tenir complerts quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els disset anys d’edat en el moment de l’accés o durant l’any natural en curs
 • Haver cursat el primer cicle d’educació secundària obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs de l’Educació Secundària Obligatòria.
 • Haver proposat l’equip docent als pares, mares o tutors legals la incorporació de l’alumne o alumna a un cicle de Formació Professional Bàsica.

Què vaig a aprendre i fer?

 • Preparar el terreny i el substrat per a la implantació i producció del material vegetal, tenint en compte el seu ús posterior, amb la maquinària, eines i estris necessaris.
 • Realitzar els treballs bàsics per a la instal·lació d’infraestructures per a la protecció de cultius i reg, manualment o amb l’ajuda de maquinària senzilla, minimitzant la seva incidència en el medi ambient.
 • Sembrar llavors en una petita superfície de terreny, amb la profunditat d’acord a cada tipus de material vegetal, així com implantar gespes i / o pans d’herba aconseguint una bona “naixença” o arrelament.
 • Plantar o trasplantar cultius, distribuint-sobre el terreny d’acord a les especificacions
 • Regar el cultiu, jardí, parc o zona verda, manualment o accionant mecanismes senzills, per satisfer les seves necessitats hídriques.
 • Abonar els cultius, jardins, parcs o zones verdes de forma homogènia, en la dosi, moment i amb l’equip indicat, per satisfer les seves necessitats o mancances nutritives.
 • Realitzar tasques de producció de planta en viver o en hivernacle d’acord amb el pla establert.
 • Muntar i desmuntar treballs de decoració floral seguint els criteris del personal de categoria superior, atenent la tipologia dels materials i matèries primeres emprades i el seu tractament.
 • Realitzar els treballs bàsics de presentació de la planta per al punt de venda del centre de jardineria segons el pla establert.
 • Realitzar la neteja i cura de zones enjardinades, executant petites reparacions.
 • Realitzar les tasques de la seva responsabilitat tant individualment com en equip, amb autonomia i iniciativa, adaptant-se a les situacions produïdes per canvis tecnològics o organitzatius.
 • Adquirir hàbits de responsabilitat i autonomia basats en la pràctica de valors, afavorint les relacions interpersonals i professionals, treballant en equip i generant un ambient favorable de convivència que permeti integrar-se en els diferents àmbits de la societat.
 • Desenvolupar hàbits i valors acords amb la conservació i sostenibilitat del patrimoni natural, analitzant la interacció entre les societats humanes i el medi natural i valorant les conseqüències que es deriven de l’acció humana sobre el medi.
 • Valorar les diferents manifestacions artístiques i culturals de manera fonamentada utilitzant-les com a font d’enriquiment personal i social i desenvolupant actituds estètiques i sensibles cap a la diversitat cultural i el patrimoni artístic.
 • Comunicar-se en diferents situacions laborals o socials utilitzant recursos lingüístics amb precisió i claredat, tenint en compte el context i utilitzant formes orals i escrites bàsiques tant de la pròpia llengua com d’alguna llengua estrangera.
 • Resoldre problemes predictibles relacionats amb el seu entorn social i productiu utilitzant els elements proporcionats per les ciències aplicades i socials i respectant la diversitat d’opinions com a font d’enriquiment en la presa de decisions.
 • Exercir de manera activa i responsable els drets i deures derivats tant de la seva activitat professional com de la seva condició de ciutadà

Pla de formació

Els mòduls d’aquest cicle formatiu són els següents:

curs

Mòdul

Hores

H /set

PRIMER

Operacions bàsiques de producció i manteniment de plantes en vivers i centres de jardineria.

195

5

Operacions auxiliars de preparació del terreny, plantació i sembra de cultius.

130

4

Operacions bàsiques en instal·lació de jardins, parcs i zones verdes.

120

4

Operacions bàsiques per al manteniment de jardins, parcs i zones verdes.

130

4

Ciències aplicades I.

160

5

Comunicació i societat I.

160

5

Anglès.

33

1

TUTORIA.

31

1

SEGON

Activitats de reg, adobament i tractaments en cultius.

190

7

Operacions auxiliars en l’elaboració de composicions amb flors i plantes.

130

5

Materials de floristeria.

80

3

Ciències aplicades II.

160

6

Comunicació i societat II.

165

5

Anglès.

50

2

TUTORIA.

25

1

Formació en centres de treball.

240

—–

En finalitzar els meus estudis, què puc fer?

Treballar com:

 • Peó agrícola,
 • Peó agropecuari.
 • Peó en horticultura.
 • Peó en fructicultura.
 • Peó en cultius herbacis.
 • Peó en cultius de flor tallada.
 • Peó de jardineria.
 • Peó de viver.
 • Peó de centres de jardineria.
 • Peó de camps esportius.
 • Peó de floristeria
 • Auxiliar de floristeria.
 • Auxiliar de magatzem de flors.
 • Auxiliar de vendes en floristeria.
 • Repartidor / a de floristeria.

Seguir estudiant:

Un cicle formatiu de grau mitjà (Aquest títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà de les famílies professionals Agrària, Indústries Alimentàries i Seguretat i Medi Ambient).

Quines són les sortides professionals?

Aquest professional realitza treballs auxiliars en l’elaboració de composicions amb flors i plantes en empreses dedicades a l’ornamentació floral i / o decoració d’espais i esdeveniments. També desenvolupa la seva activitat professional en l’àrea de producció i / o en l’àrea de medi ambient en grans, mitjanes i petites empreses, tant públiques, com privades, dedicades al cultiu agrícola, a la producció de plantes i a la instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes. Aquest professional està capacitat per a realitzar tractaments plaguicides de nivell bàsic, segons l’activitat regulada per la normativa corresponent.