CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ. TÈCNIC EN JARDINERIA I FLORISTERIA

QUÈ APRENDRÈ I FARÈ?

 • Instal·lar, conservar i restaurar jardins d’exterior i interior, així com praderies per a ús esportiu, i realitzar les activitats de producció de planta i de floristeria, manejant i mantenint la maquinària i instal·lacions, complint amb la normativa mediambiental, de control de qualitat i de prevenció de riscos laborals.

 • Realitzar replantejaments de projectes de jardineria i restauració del paisatge seguint les indicacions dels plànols

 • Preparar el terreny amb la maquinària seleccionada, realitzant la regulació dels equips i garantint que les tasques es realitzen segons bones pràctiques.

 • Muntar i mantenir instal·lacions, infraestructures senzilles i equipament interpretant plànols d’instal·lació i manuals de manteniment.

 • Realitzar les tasques de sembra i / o plantació del material vegetal complint les especificacions del projecte.

 • Realitzar les tasques de conservació i reposició dels elements vegetals i no vegetals del jardí aplicant les tècniques adequades.

 • Preparar i aplicar el tractament fitosanitari necessari interpretant la documentació tècnica.

 • Realitzar la recol·lecció de fruits i llavors, la propagació i cultiu de plantes i pans d’herba mantenint les condicions de seguretat i atenent a la programació de treball.

 • Manejar equips i maquinària, seguint les especificacions tècniques.

 • Fer servir el sistema de reg, optimitzant l’aprofitament d’aigua i verificant que les necessitats hídriques dels cultius estiguin cobertes.

 • Realitzar composicions florals i projectes de decoració amb plantes naturals i / o artificials aplicant les tècniques establertes.

PLA DE FORMACIÓ

Mòduls professionals

HORES

H/set

CURS 1

Fonaments agronòmics.

180

6

Taller i equips de tracció.

160

5

Infraestructures i instal·lacions agrícoles.

110

3

Principis de sanitat vegetal.

110

3

Implantació de jardins i zones verdes.

150

5

Producció de plantes i pans d’herba en viver.

250

8

CURS 2

Manteniment i millora de jardins i zones verdes.

130

6

Control fitosanitari.

130

6

Composicions florals i amb plantes

100

5

Establiments de floristeria.

65

3

Tècniques de venda en jardineria i floristeria.

65

3

Empresa i iniciativa emprenedora.

60

3

Formació i orientació laboral.

90

4

Formació en centres de treball.

400

REQUISITS D’ACCES

Pots accedir a un cicle de grau mitjà quan reuneixis algun dels següents requisits: Accés directe: Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o d’un nivell acadèmic superior. Estar en possessió d’un Títol Professional Bàsic (Formació Professional Bàsica). Estar en possessió d’un títol de Tècnic o de Tècnic Auxiliar o equivalent a efectes acadèmics. Haver superat el segon curs del Batxillerat Unificat i Polivalent (BUP). Haver superat la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys. Accés mitjançant prova (per als que no tinguin algun dels requisits anteriors) Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà (es requerirà tenir, almenys, disset anys, complerts l’any de realització de la prova).

DURADA DELS ESTUDIS

2000 hores.

EN FINALITZAR ELS MEUS ESTUDIS, QUÈ PUC FER?

FER FEINA: En empreses públiques i privades, dedicades a la instal·lació, manteniment i millora de jardins d’interior, exterior i zones verdes, a la producció de plantes i pans d’herba en viver i a la creació i elaboració de composicions i ornamentacions amb flors i plantes. A més, desenvolupar activitats de comercialització i distribució de les mateixes, tant per compte propi com aliena. Així mateix, està capacitat per realitzar tractaments plaguicides, segons l’activitat regulada per la normativa, i d’acord amb la legislació sobre prevenció de riscos laborals. SEGUIR ESTUDIANT: La preparació per realitzar la prova d’accés a cicles de grau superior. Un altre cicle de Formació Professional de Grau Mitjà amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls professionals d’acord amb la normativa vigent. El Batxillerat en qualsevol de les seves modalitats.

QUINES SÓN LES SORTIDES PROFESSIONALS?

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són: Treballador d’horts, vivers i jardins. Jardiner, en general. Jardiner cuidador de camps d’esport. Treballador de parcs urbans, jardins històrics i botànics. Treballador qualificat per compte propi en empresa de jardineria. Viverista. Treballador especialista en recol·lecció de llavors i fruits en alçada. Treballador qualificat en producció de llavors. Empeltador. Florista per compte propi o aliè. Oficial de floristeria. Venedor de floristeria.