Tècnic en Aprofitament i Conservació del Medi Natural

Durada de l’estudi

2000 hores.

Requisits d’accés

Pots accedir a un cicle de grau mitjà quan reuneixis algun dels següents requisits:

Accés directe :

 • Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o d’un nivell acadèmic superior.
 • Estar en possessió d’un Títol Professional Bàsic (Formació Professional Bàsica).
 • Estar en possessió d’un títol de Tècnic o de Tècnic Auxiliar o equivalent a efectes acadèmics.
 • Haver superat el segon curs del Batxillerat Unificat i Polivalent (BUP).
 • Haver superat la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

Accés mitjançant prova (per als que no tinguin algun dels requisits anteriors)

 • Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà (es requerirà tenir, almenys, disset anys, complerts l’any de realització de la prova).

Què vaig a aprendre i fer?

 • Preparar el terreny amb la maquinària seleccionada, realitzant la regulació dels equips i garantint que les tasques es realitzen segons bones pràctiques.
 • Preparar i aplicar el tractament fitosanitari necessari interpretant la documentació tècnica.
 • Realitzar la recol·lecció de fruits i llavors, la propagació i cultiu de plantes mantenint les condicions de seguretat i atenent a la programació de treball.
 • Realitzar treballs silvícoles utilitzant la maquinària i conservant el medi natural.
 • Vigilar el medi natural per detectar incendis forestals o altres incidències seguint els protocols d’actuació establerts.
 • Realitzar les tasques d’extinció d’incendis forestals col·laborant amb altres cossos i utilitzant els mitjans disponibles.
 • Realitzar activitats de guia del medi natural elaborant itineraris.
 • Conservar o millorar l’hàbitat cinegètic i piscícola seguint plans tècnics.
 • Controlar els aprofitaments cinegètics i piscícoles seguint la legislació de caça i pesca.
 • Manejar i mantenir tractors, eines i maquinària forestal en general, seguint les especificacions tècniques.

Pla de formació

Els mòduls professionals d’aquest cicle formatiu són els següents:

Mòduls professionals

HORES

H/set

CURS 1

Fonaments agronòmics.

180

6

Principis de sanitat vegetal.

110

3

Repoblacions forestals i tractaments silvícoles.

210

6

Maquinària i instal·lacions forestals

210

6

Producció de planta forestal en viver

160

6

Formació i orientació laboral

90

3

CURS 2

Control fitosanitari.

130

6

Aprofitament del medi natural

200

9

Prevenció d’incendis

75

4

Conservació de les espècies cinegètiques i piscícoles.

115

5

Us públic en espais naturals.

60

3

Empresa i iniciativa emprenedora.

60

3

———————————————– ———

Formació en centres de treball.

400

 

En finalitzar els meus estudis, què puc fer?

Treballar com:

 • Maquinista de processadora forestal.
 • Tractorista.
 • Motoserrista, lador, trozador.
 • Corchero.
 • Treballador especialista en treballs d’altura en els arbres.
 • Treballador especialista per compte propi en treballs de repoblació i tractaments silvícoles.
 • Viverista.
 • Aplicador de productes fitosanitaris.
 • Injertador.
 • Treballador qualificat en activitats forestals.
 • Treballador especialista en aprofitaments de fustes, suro i llenyes
 • Treballador especialista d’empreses que realitzin treballs de correcció hidrologicoforestal.

Seguir estudiant:

 • La preparació per realitzar la prova d’accés a cicles de grau superior.
 • Un altre cicle de Formació Professional de Grau Mitjà amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls professionals d’acord amb la normativa vigent.
 • El Batxillerat en qualsevol de les seves modalitats.

Quines són les sortides professionals?

Aquest professional exerceix la seva activitat en empreses grans, mitjanes i petites, tant públiques com privades, dedicades als treballs de repoblació forestal, de restauració i ordenació hidrològic forestal i d’aprofitament forestal així com del control i vigilància del medi natural.