La metodologia d’aprenentatge cooperatiu planteja tres àmbits d’intervenció dins l’aula:

Àmbit A: la cohesió de grup

Consisteix en actuacions destinades a cohesionar el grup classe, preparar-lo per treballar en equip, predisposar-lo per a la cooperació, convertir-lo, a poc a poc, en una petita comunitat d’aprenentatge.
Aquestes actuacions, denominades dinàmiques de cohesió, són importants quan s’han creat els grups, a principi de curs, però també durant el curs: bé sigui per motivar, cohesionar, treballar la confiança, etc.; o bé sigui per resoldre conflictes o relaxar l’ambient.
–> Enllaç document amb dinàmiques de cohesió
Dins aquestes dinàmiques trobem els cercles emprats també en les Pràctiques Restauratives:
–> Enllaç preguntes dels cercles.

Àmbit B: el treball en equip com a recurs per ensenyar

Consisteix en l’ús del treball en equip per treballar els continguts curriculars de les matèries. Pot ser per fer una lectura, investigar un tema o, fins i tot, per respondre preguntes, la clau està en treballar el contingut de manera que l’alumnat no es trobi tot sol, sinó que pugui posar en comú el que pensa en la seva petita comunitat d’aprenentatge en què es converteixen els equips de treball.
–> Enllaç document amb estructures simples.
–> Enllaç estructures complexes.

Àmbit C: la cooperació com a contingut

Consisteix en ensenyar (i avaluar) als alumnes a treballar de manera cooperativa mitjançant l’assignació de tasques dins l’equip per tal d’assolir objectius comuns i valorar aquestes tasques, i el funcionament del grup, per reflexionar sobre la feina feta i establir accions de millora.