INFORMACIÓ GENERAL

 

Objectius

Realitzar els treballs propis de l’activitat forestal, així com els de vigilància, manteniment i protecció del medi rural, en condicions adequades de seguretat i higiene i conservant el medi productiu. Manejar i mantenir en ús la maquinària i equips necessaris. Organitzar i gestionar una explotació forestal de tipus familiar.

 

Ensenyaments (durada 2.000 h)

MÒDULS
HORES
Moduls de primer
Agrotecnologia
220
Aprofitaments cinegètics i piscícoles
110
Aprofitaments forestals
200
Mecanització agrària
210
Producció de plantes
220
Relacions en l’entorn de treball (RET)
65
Moduls de segon
Instal·lacions agràries
110

Conservació i defensa de masses forestals

  1. Protecció de masses forestal
  2. Gestió silvícola.

225
Activitats d’ús públic en espais naturals
85
Org. i gestió d’una explotació agrària familiar
110

Formació i orientació laboral (FOL)

65
Formació en centres de treball (FCT)
380

Títol que se n’obté:

Tècnic en treballs forestals i conservació del medi natural

 

Àmbit professional i de treball:

Producció de plantes en vivers. Espècies arbòries i la implantació d’aquestes en el medi natural i forestal. Manteniment, conservació i defensa de les masses forestals. Aprofitament dels recursos forestals. Espècies cinegètiques i piscícoles de l’hàbitat forestal. Treballs relacionats amb la conservació i restauració del medi físic. Treballs relacionats amb la gestió d’àrees recreatives. Treballs sobre vigilància del patrimoni natural i sobre els possibles impactes agressors en el medi natural. Activitats mediambientals.

Sortides professionals

  • Motoserrista /desbrossador.
  • Maquinista forestal, tractorista.
  • Silvicultor, repoblador, viverista.
  • Auxiliar d’espais cinegètics i piscifactories.
  • Agent forestal (espais naturals, parcs naturals, parcs nacionals)
  • Agent del medi ambient. Col·laborador en centres d’interpretació de la natura, de turisme rural i d’educació ambiental. Guia de natura.

 

 

Accés

Titulat en ESO.

Prova d’accés a Cicle Formatiu de grau Mitjà

Segon de BUP

FP1

Normativa