CFGM TÈCNIC JARDINERIA I FLORISTERIA

QUÈ VAIG A APRENDRE I FER ?

Instal lar, conservar i restaurar jardins d’exterior i interior, així com praderies per a ús esportiu, i realitzar les activitats de producció de planta i de floristeria, manejant i mantenint la maquinària i instal.lacions, complint amb la normativa mediambiental, de control de qualitat i de prevenció de riscos laborals.

* Realitzar replanteigs de projectes de jardineria i restauració del paisatge seguint les indicacions dels plànols
* Preparar el terreny amb la maquinària seleccionada, realitzant la regulació dels equips i garantint que les tasques es realitzen segons bones pràctiques.
* Muntar i mantenir instal.lacions, infraestructures senzilles i equipament interpretant plànols d’instal lació i manuals de manteniment.
* Realitzar les tasques de sembra i / o plantació del material vegetal complint les especificacions del projecte.
* Realitzar les tasques de conservació i reposició dels elements vegetals i no vegetals del jardí aplicant les tècniques adequades.
* Preparar i aplicar el tractament fitosanitari necessari interpretant la documentació tècnica.
* Realitzar la recollida de fruits i llavors, la propagació i cultiu de plantes i pans mantenint les condicions de seguretat i atenent a la programació de treball.
* Manejar equips i maquinària, seguint les especificacions tècniques.
* Manejar el sistema de reg, optimitzant l’aprofitament d’aigua i verificant que les necessitats hídriques dels cultius estiguin cobertes.
* Realitzar composicions florals i projectes de decoració amb plantes naturals i / o artificials aplicant les tècniques establertes.

MÒDULS
HORES SETMANA
 1ER CURS
FONAMENTS AGRONÒMICS (180H) 6
IMPLANTACIÓ DE JARDINS I ZONES VERDES (150H) 5
TALLER I EQUIPS DE TRACCIÓ AGRÀRIA (160H) 5
INFRAESTRUCTURES I INSTAL·LACIONS AGRÍCOLES (110H) 3
PRINCIPIS DE SANITAT VEGETAL (110H) 3
PRODUCCIÓ DE PLANTES I PANS D’HERBA EN VIVERS (250H) 8
 2ON CURS
MANTENIMENT I MILLORA DE JARDINS I ZONES VERDES (130H) 6
COMPOSICIONS FLORALS I AMB PLANTES (100 H) 5
ESTABLIMENTS DE FLORISTERIA (65 H) 3
TÈCNIQUES DE VENTA EN JARDINERIA  I  FLORISTERIA( 65 H) 3
CONTROL FITOSANITARI (130 H) 6
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL (90 H) 4
EMPRESA E INICIATIVA EMPRENEDORA 3
FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL (400 H)  400 H

Títol que se n’obté

Tècnic en Jardineria i floristeria

Àmbit professional i de treball

* Treballar en empreses públiques i privades, dedicades a la instal·lació, manteniment i millora de jardins d’interior, exterior i zones verdes, a la producció de plantes i pans d’herba en viver i la creació i elaboració de composicions i ornamentacions amb flors i plantes. A més, desenvolupa activitats de comercialització i distribució d’aquestes, tant per compte propi com aliena.
Així mateix, està capacitat per realitzar tractaments plaguicides, segons l’activitat regulada per la normativa, i d’acord amb la legislació sobre prevenció de riscos laborals.

* Seguir estudiant:
o La preparació per realitzar la prova d’accés a cicles de grau superior.
o Un altre cicle de Formació Professional de grau mitjà amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls d’acord amb la normativa vigent.
o El Batxillerat en qualsevol modalitat.

Sortides professionals

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són:

* Treballador d’horts, vivers i jardins.
* Jardiner, en general.
* Jardiner cuidador de camps d’esport.
* Treballador de parcs urbans, jardins històrics i botànics.
* Treballador qualificat per compte propi en empresa de jardineria.
* Viverista.
* Treballador especialista en recollida de llavors i fruits en alçada.
* Treballador qualificat en producció de llavors.
* Empeltador .
* Florista per compte propi o aliè.
* Oficial de floristeria.
* Venedor de floristeria.

Accés

Pots accedir directament quan tinguis alguns d’aquests estudis:

* Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
* Títol de Tècnic o de Tècnic Auxiliar.
* Haver superat el segon curs del Batxillerat Unificat i Polivalent (BUP).
* Altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
* Una altra forma d’accedir consisteix a superar una prova d’accés al cicle formatiu. Per presentar-te has de tenir almenys 17 anys en l’any que es realitza la prova. Hi ha exempcions parcials de la prova regulades per cada Comunitat Autònoma. Els qui tinguin superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys estan exempts de fer la prova d’accés.

Normativa

Real Decreto 1129/2010, de 10 de septiembre (BOE 08/10/2010)
Orden EDU/2882/2010, de 2 de noviembre
Nivel básico en prevención de riesgos laborales: REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, BOE 31 de enero 1997 núm. 27).