INFORMACIÓ GENERAL

 

Competència general

Obtenir productes i subproductes agropecuaris atenent a criteris de qualitat i rendibilitat, realitzant operacions de producció i de manteniment d’instal·lacions i equips, aplicant la legislació de protecció ambiental, de prevenció de riscos laborals, de benestar animal i de seguretat alimentària.

Ensenyaments (durada 2.000 h)

 CURS MÒDULS
DURACIÓ
 HORES SETMANA
 PRIMER CURS  FONAMENTS AGRONÒMICS  180 H  6
 FONAMENTS ZOOTÈCNICS  150 H  5
 IMPLANTACIÓ DE CULTIUS 160 H  5
 TALLER I EQUIPS DE TRACCIÓ 160 H  5
 INFRAESTRUCTURES I INSTAL·LACIONS AGRÍCOLES 11O H  3
 PRINCIPIS DE SANITAT VEGETAL  120 H  3
 FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL  90 H  3
 SEGON CURS  PRODUCCIÓ AGRÍCOLA  220 H  10
 PRODUCCIÓ DE LLET, OUS I ANIMALS PER LA VIDA  110 H  5
PRODUCCIÓ DE CARN I ALTRES PRODUCCIONS RAMADERES 120 H 6
CONTROL FITOSANITARI 130 H 6
EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA 60 H 3
FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL 400 H  

Títol que se n’obté:

TÈCNIC EN PRODUCCIÓ AGROPECUÀRIA

Àmbit professional i de treball:

Empreses tant públiques com privades, per compte d’altri o per compte propi, dedicades al cultiu i / o la producció ramadera:
explotacions fructícoles, hortícoles i de cultius herbacis; explotacions pecuàries, institucions de recerca i experimentació en cultius i en producció ramadera, empreses de servei a l’agricultura i a la ramaderia; vivers i horts escolars; granges escoles i aules de natura.

Sortides professionals

* Agricultor.
* Horticultor.
* Fructicultors.
* Floricultor.
* Criador de bestiar.
* Avicultor.
* Apicultors.
* Productor de llet.
* Productor d’ous.
* Operador de maquinària agrícola i ramadera.

Accés

Titulat  en ESO.

Prova d’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà.

FP1

Segon de BUP

Normativa: