CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ. TÈCNIC EN PRODUCCIÓ AGROPECUÀRIA


QUÈ APRENDRÈ I FARÈ?

 • Obtenir productes i subproductes agropecuaris atenent a uns criteris de qualitat i rendibilitat, realitzant operacions de producció i de manteniment d’instal·lacions i equips, aplicant la legislació de protecció ambiental, de prevenció de riscos laborals, de benestar dels animals i de seguretat alimentària.

 • Manejar equips i maquinària, seguint les especificacions tècniques.

 • Muntar i mantenir instal·lacions agroramaderes, interpretant plànols d’instal·lació i manuals de manteniment.

 • Preparar el terreny amb la maquinària seleccionada, realitzant la regulació dels equips i garantint que les labors es realitzen segons bones pràctiques agrícoles.

 • Sembrar, plantar i / o trasplantar el material vegetal utilitzant mitjans tècnics i seguint la planificació establerta.

 • Manejar el sistema de reg, optimitzant l’aprofitament d’aigua i verificant que les necessitats hídriques dels cultius estiguin cobertes.

 • Preparar i aplicar el tractament fitosanitari necessari, interpretant la documentació tècnica.

 • Recollir, condicionar i emmagatzemar els productes i subproductes garantint la seva qualitat.

 • Realitzar el pasturatge Aprofitant els Recursos herbacis, arbustius i arboris del medi.

 • Realitzar operacions de maneig i producció d’animals en explotacions ramaderes assegurant la rendibilitat, qualitat, traçabilitat i benestar animal.

 • Aplicar procediments de qualitat, traçabilitat, prevenció de riscos laborals i ambientals, d’acord amb que estableixen els processos de producció.

PLA DE FORMACIÓ

Mòduls professionals

HORES

H/set

CURS 1

Fonaments agronòmics.

180

6

Taller i equips de tracció.

160

5

Infraestructures i instal·lacions agrícoles.

110

3

Principis de sanitat vegetal.

110

3

Fonaments zootècnics.

150

5

Implantació de Cultius.

160

5

Formació i orientació laboral.

90

3

CURS 2

Control fitosanitari.

130

6

Producció Agrícola.

220

10

Producció de llet, ous i animals per a vida

110

5

Producció de carn i d’altres produccions ramaderes.

120

6

Empresa i iniciativa emprenedora.

60

3

Formació en centres de treball.

400

––

REQUISITS D’ACCES

Pots accedir a un cicle de grau mitjà quan reuneixis algun dels següents requisits: Accés directe: Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o d’un nivell acadèmic superior. Estar en possessió d’un Títol Professional Bàsic (Formació Professional Bàsica). Estar en possessió d’un títol de Tècnic o de Tècnic Auxiliar o equivalent a efectes acadèmics. Haver superat el segon curs del Batxillerat Unificat i Polivalent (BUP). Haver superat la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys. Accés mitjançant prova (per als que no tinguin algun dels requisits anteriors) Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà (es requerirà tenir, almenys, disset anys, complerts l’any de realització de la prova).

DURADA DELS ESTUDIS

2000 hores.

EN FINALITZAR ELS MEUS ESTUDIS, QUÈ PUC FER?

FER FEINA A: Empreses tant públiques com privades, per compte d’altri o per compte propi, dedicades al cultiu i / o a la producció ramadera: Explotacions fructícoles; hortícoles i de cultius herbacis; explotacions pecuàries; Institucions d’Investigació i experimentació en cultius i en producció ramadera; empreses de servei a l’agricultura i a la ramaderia; vivers i horts escolars; granges escoles i aules de natura. SEGUIR ESTUDIANT: La preparació per a realitzar la prova d’accés a cicles una de grau superior. Un altre cicle de formació professional de grau mitjà amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls professionals d’acord amb la normativa vigent. El Batxillerat en qualsevol modalitat.

QUINES SÓN LES SORTIDES PROFESSIONALS?

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents: Agricultor. Horticultor. Fructicultor. Floricultor. Criador de bestiar. Avicultor. Apicultor. Productor de llet. Productor d’ous. Operador de maquinària agrícola i ramadera.